Türk İşaret Dili (Temel Düzey)

Dil, kullanım ile şekillenen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda dönüşen sosyal bir iletişim
aracıdır. Doğal insan dilleri, işitsel-ses yolunu kullanan konuşma dilleri ve görsel-jest yolunu
kullanan işaret dilleri olmak üzere ikiye ayrılır. İşitme engellilerin iletişimlerinde kullandıkları
yöntemlerden birisi olan işaret dili, sessel semboller yerine el, parmak, baş, yüz, mimik, jest
ve bütün vücut hareketleri ile yaratılan görsel sembolleri kullanan tam ve kapsayıcı bir dildir.
İşaret dilleri işitme kaybına bağlı olarak konuşma gelişimi olmayan bireylerin anadilleridir.
Dünyada 100’den fazla işaret dili olduğu tahmin edilmektedir. Her ülkenin kendine ait olan
işareti dili ve ana konuşma dilinde kullanılan alfabenin harflerine karşı gelen el-parmak
alfabeleri vardır; ancak el parmak alfabelerinin işlevi yazılı dilin alfabesi ile aynı değildir.
En eski işaret dillerinden biri olan Türk İşaret Dili (TİD)ile ilgili akademik çalışmalar
ülkemizde 2000 yıllarda başlamıştır. 1 Temmuz 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) tarafından kabul edilen 5378 sayılı “Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”’nun 15. Maddesinde “Türk İşaret
Dili” nin yer almasını takiben TİD’in Türkiye’de kullanılan bir dil olduğu kabul edilmiştir. O
tarihten bu yana TİD’e hem toplumsal hem de bilimsel ilgi gün geçtikçe artmaktadır.
Verilmesi planlanan eğitimle parmak alfabesi ve temel düzeyde iletişim ifadelerinin
işaretlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Etkili İletişim Becerileri

Doğduğumuz andan itibaren hayatta olduğumuz süre boyunca iletişim kurarız. Sabah
uyandığımız andan gece uyuyana kadar insanlarla etkileşime girdiğimiz her an, hep iletişim
halindeyizdir. İletişim günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bizler bazen bilinçli bazen de
bilinçsiz olarak, kelimelerimiz, mimiklerimiz, yüz ifadelerimiz ve giyim tarzımızla iletişim
kurarız.
İlk çağlardan başlayan iletişim girişimi günümüze geldiğimizde, kişisel ve toplumsal
yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İletişim ihtiyacı içerinde olan bireyler,
diğer bireyleri tanımak ve değerlendirmek amacıyla etkili iletişim yöntem ve stratejilerini
kullanırlar. Günümüzde her alanda sağlıklı bir iletişim kurabilen bireylerin, hayatta başarılı
olma şansı artmaktadır. Verilmesi planlanan eğitimle bireylerin hayatın her alanında önemli
olan etkili iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.